California Turkey Club

California Turkey Club

Bacon, avocado, tomato, red onion, swiss, lettuce, cilantro-pesto mayo on wheat Texas toast.
- or -